وبلاگ تکی

کیفیت پودر بندکشی آجر نما و نحوه اجرا آن

نماهای آجری پس از اتمام آجر چینی برای اینکه نمای ساختمان یک پارچه و منسجم به نظر بیاید باید تمام شیارهای موجود در میان اجرنماها را با بند بپوشانیم. برخی از نماها دوبند‌‌ می‌باشد یعنی فقط در قسمتهای طولی بند وجود دارد و برخی دیگر چهار بند کار‌‌ می‌شوند. در این نوع اجرای نما بند هم در قسمتهای طولی و هم در قسمت‌های عرضی نما قرار دارد. نقــش بندکشــی پذیــرش انبســاط و انقبــاض ســطحی و موضعــی و توزیــع آن بــه طــور یکنواخــت در نمــای ســاختمان اســت.
بندکشی در اجرای نمای ساختمان آجری بسیار مهم و حائز اهمیت است. در صورتی که نکات بندکشی در نمای آجری مورد توجه قرار نگیرد ، نمای استاندارد شکل نخواهد گرفت و به مرور زمان اشکالات فراوانی در آجر نما ایجاد می شود. باید دقت کرد که توجه به نکاتی ساده می تواند از بروز مشکل در نمای ساختمان جلوگیری کند.

علاوه بــر آن بنــد کشــی بایــد مانــع نفــوذ آب و رطوبــت بــه قشــرهای داخلــی دیوارهــا و ســایر قطعــات ســاختمان گــردد. در صورتی که عده‌ای اهمیت بندکشی و کیفیت انجام آن برایشان اصلا مهم نیست و بی اهمیت بودن این مورد باعث از بین رفتن آجر و زیبایی ساختمان می‌شود. از ایــن رو مــلات بندکشــی بایــد ریــز مایــه و پرمایــه بــوده و از تراکــم کافــی برخــوردار باشــد تــا مانــع ایجــاد خاصیــت جاذبــه‌ی مویــی شود.
بندکشــی بــه عنــوان کار نهایــی بایــد جذابیــت نمــا و منظــر را کامــل و بــه اتمــام برســاند. عمــق بندکشــی بــرای نماهــای آجــری برابــر 15 میلــی متــر اســت(البته این اندازه با توجه به درخواست صاحب‌کار متفاوت است) کــه بایــد قبــلا محــل اجــرای آن  بــا  بــرس ســیمی تمیــز و پیــش از شــروع کار، مرطــوب و آب پاشــی شــود.

شــکل بندکشــی بایــد بــه گونــه‌ای باشــد کــه بــه ســرعت رطوبــت را از خــود دور کنــد. در مــورد بندکشــی نماهــای آجــر فشــاری بهتــر اســت از بندکشــی تــو پــر اســتفاده شــود. رگ چینی بــه آجــر کاری بــا ترکیــب آجرهــای یــک رنــگ و ایجــاد  طــرح ونقش هــای متنــوع میگوینــد. طرح هــای مختلــف در ســطحی صــاف، رگ چینــی ، بــه چگونگــی قــرار گرفتــن آجــر در نمــا بســتگی دارنــد.

جهت سفارش انواع پودر بندکشی با ما تماس داشته باشید.

پیام بگذارید